NZG Disclaimer

1.In deze disclaimer bedoelen we met:
    a. website: iederewebpagina waarin de uitgever een link naar deze disclaimer opneemt,met de
    intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
    b. uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina, te weten Martini Online.
    c. gebruik: onder andere bekijken, lezen,bewerken, invullen, inladen, inloggen, opvragen,
    kopiëren,bewaren, doorsturen, plegen van rechtshandelingen, etc.
    d.u: de natuurlijke/rechtspersoon die deze website gebruikt.
    e.inhoud: onder andere teksten, grafische voorstellingen,fotomaterialen, logo's,
    geluidsfragmenten,videofragmenten, etc.
2. Deze disclaimer is van toepassing op dewebsite. Door de website te gebruiken stemt u met de disclaimer in.
3. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid vande Nationale Zorggids. Wij streven ernaar om deze website zoactueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en tehouden. Daarbij betracht de Nationale Zorggids grotezorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze websitetoch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van dezewebsite kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook,worden ontleend.
4. De Nationale Zorggids kan nietaansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, opwelke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie ophttp://www.nationalezorggids.nl.
5. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden totwebsites en/of informatiebronnen die door derden wordenonderhouden/ter beschikking worden gesteld. De Nationale Zorggids kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor degevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websitesen/of pagina's en van de informatie die daarop staat.
6. DeNationale Zorggids behoudt zich nadrukkelijk het auteursrechtvoor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevensgrafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos wordenbegrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Zorggids is het niet toegestaan enige op deze website verstrekteinformatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijzedan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestanden/of te verspreiden.
7.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (de inhoud van) de websitekan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekkingtot privacy, publicatie of communicatie opleveren in de breedste zinvan het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit dewebsite verzendt.
8. U zult de uitgever beschermen tegen envrijwaren van zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijkemaatregelen/veroordelingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand,die door derden zijn ingesteld, gerelateerd aan uw gebruik van dewebsite/uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook, of derechten van derden.
9. Mocht u vragen of opmerkingen omtrentdeze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomenwaarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aanons kenbaar te maken via info@nationalezorggids.nl.